Laureaci

Wyniki Programu Open festiwalu Warsaw Photo Days

Jury w składzie:

 • Katarzyna Majak
 • Jolanta Rycerska
 • Magdalena Wdowicz-Wierzbowska
 • Andrzej Zygmuntowicz
 • oraz sekretarz programu Anna Kłosek

wskazało następujących laureatów:

 • Alexander Anufriev (Rosja)
 • Doina Cojocaru (Rumunia)
 • Kirk Ellingham (Anglia)
 • Urszula Janoszuk (Polska)
 • Irene Jonas (Francja)
 • Triin Kerge (Estonia)
 • Andrei Liankevich (Białoruś)
 • Jovana Mladenovic (Serbia)
 • Andrei Nacu (Rumunia)
 • Karol Palka (Polska)
 • Tatyana Palyga (Rosja)
 • Masha Svyatogor (Białoruś)
 • Lorraine Turci (Francja)
 • Valentyn Odnoviun (Litwa)

Laureat GRAND PRIX zostanie wskazany podczas otwarcia festiwalu
17 listopada o godz. 20 w przestrzeni Sinfonia Varsovia

Program Open Warsaw Photo Days 2017

17 listopada 2017 roku w Warszawie odbędzie się czwarta edycja festiwalu Warsaw Photo Days.

Program Open to organizowany w ramach festiwalu otwarty konkurs skierowany do artystów sztuk wizualnych. Czekamy na realizacje fotograficzne i formy multimedialne z użyciem fotografii i/lub video. Spośród nadesłanych zgłoszeń zespół kuratorów wybierze osiem najciekawszych projektów, które zostaną wyprodukowane przez organizatora i zaprezentowane w warszawskich galeriach podczas trwania festiwalu. Spośród zwycięskich projektów jury wyłoni również laureata GRAND PRIX, który otrzyma nagrodę wysokości 5000 zł.
Tematem tegorocznej edycji festiwalu oraz konkursowego Programu Open Warsaw Photo Days jest szeroko rozumiany POST SOVIETICUS.

Epokę komunizmu obejmuje zadziwiająca amnezja. Oddech czasów sprzed ustrojowej transformacji krajów postsowieckich ostatnich 28 lat wciąż czujemy na plecach, ale przyznajemy to niechętnie i traktujemy jak wstydliwą tajemnicę rodzinną. A przecież, jak każda epoka, postkomunistyczna współczesność potrzebuje punktu odniesienia, by móc się zdefiniować. W postsowieckiej części Europy takim punktem odniesienia jest rzeczywistość czasów realnego socjalizmu. Jest ona nieustannie obecna w dyskursie politycznym, socjologicznym i filozoficznym, ale rzadziej przyznajemy jej miejsce w naszej codzienności, mimo, że jest dostrzegalna na każdym kroku.

Jej ślady są wciąż wyczuwalne, materializują się nie tylko poprzez Pałac Kultury dyskretnie przesłonięty przez konstrukcje nowej epoki w samym centrum Warszawy. Tych śladów można i warto szukać wszędzie, bo bez nich obraz naszej współczesności pozostanie niepełny i niezbyt zrozumiały.

Podczas Programu Open Warsaw Photo Days 2017 podejmiemy próbę przyjrzenia się mentalności i kulturze mieszkańców krajów postradzieckich, kiedyś i dziś. Choć minęło wiele lat od momentu odwrócenia się polskiej percepcji ze wschodu na zachód, nie można zanegować faktu, że współczesne pokolenia były współkształtowane przez totalitarny system komunistyczny w całej jego materialnej i duchowej rozciągłości. Tu tkwi bez wątpienia jedno ze źródeł hybrydyczności kultury współczesnej, poniekąd rozdartej pomiędzy przeszłością (Homo Sovieticus), a teraźniejszością (Post Sovieticus) – budowaną z założenia jako zaprzeczenie tego, co na pozór bezpowrotnie minione.

Pozostałe w ludziach i miejscach ślady przeszłości są interesującym polem do autorskich ujęć postawionego problemu, ale także do przypomnienia widzom ważnych historycznych fotografii obrazujących kształt minionego świata.

Są też tym, co powinno wzbudzać zainteresowanie młodych pokoleń – jako element często spychany w zapomnienie, a przecież współkonstytuujący współczesną świadomość, będącą swoistą syntezą pamięci przeszłości i obrazu teraźniejszości.

Regulamin formuly konkursowej Programu Open festiwalu Warsaw Photo Days 2017

1. Postanowienia ogólne:

1) Organizatorem Warsaw Photo Days 2017 – edycji organizowanej w formule konkursowej jest Okręg
Warszawski Związku Polskich Artystów Fotografików z siedzibą w Warszawie (00-277) przy
pl. Zamkowym 8, o numerze KRS 0000021311, o numerze NIP: 525-10-51-078, REGON: 012554640.

2) Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych projektów fotograficznych lub multimedialnych z
użyciem fotografii i/lub video, które zostaną zaprezentowane podczas Warsaw Photo Days w dniach
od 17 listopada do 15 grudnia 2017 roku.

3) Tematem edycji Warsaw Photo Days 2017 jest „POST SOVIETICUS”.

4) Udział w Programie Open jest nieodpłatny.

2. Warunki udziału w konkursie:

1) Do udziału w Programie Open zaproszeni są wszyscy artyści wizualni.

2) Organizator zastrzega sobie prawo do określenia w porozumieniu z autorem ostatecznej formy
prezentacji wystawowej oraz ilości prac.

3) Organizator zobowiązuje się do pokrycia niezbędnych kosztów wystawy (tj. produkcja, oprawa
prac, zapewnienie prezentacji), do jej promocji oraz wydania katalogu Warsaw Photo Days
zawierającego prezentacje wszystkich zwycięskich projektów.
4) Każdy autor może zgłosić jeden projekt.

5) Nadesłanie prac do Programu Open jest jednoznaczne z oświadczeniem, że prace wchodzące w
skład projektu są autorstwa osoby nadsyłającej oraz że prace w żaden sposób nie naruszają praw
osób trzecich.

6) Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

3. Sposób zgłoszenia projektu:
Zgłoszenie nadesłane mailowo na adres open@warsawphotodays.com musi zawierać:
1) pdf zawierający proponowany zestaw zdjęć z konkretnego projektu (rozdzielczość 72 dpi,
objętość pliku do 5Mb),
2) opis w pdf – max. 1800 znaków, zawierający obligatoryjnie:
a) opis projektu;
b) informację czy projekt był już prezentowany (jeśli tak, to gdzie);
c) proponowane formaty i opis techniczny;
d) biogram autora;
e) w przypadku pracy wideo – link do strony www;
f) dane teleadresowe (e-mail zwrotny, nr telefonu, adres korespondencyjny).

3) Ostateczny termin zgłoszeń projektów: 30 padziernika 2017 o godz. 23.59./

4. Postanowienia końcowe Programu Open:

1) Organizator nie przewiduje honorarium autorskiego za prezentację prac podczas wystawy.

2) Ogranizator przewiduje 1 Nagrodę Grand Prix wysokości 5000 PLN (równowartość 1200 Euro).
Laureat Grand Prix zostanie ogłoszony w dniu otwarcia Warsaw Photo Days 2017.

3) Organizator każdemu z laureatów konkursu zapewnia jeden nocleg z 17 na 18 listopada 2017 roku.

4) Wyniki wyboru projektów zostaną ogłoszone na stronie www.warsawphotodays.com do 5 listopada
2017 roku. Laureaci zostaną powiadomieni o tym fakcie również mailowo. Niezwłocznie po wyborze
prac przez jury organizatorzy skontaktują się z autorami wybranych projektów w celu podjęcia
pracy nad produkcją i ekspozycją wystaw.

5) Autorzy nadsyłając prace do Programu Open zobowiązują się dostarczyć organizatorowi, w ciągu
48 godzin od otrzymania mailowego zawiadomienia, pliki umożliwiające wysokojakościowy druk w
formacie zadeklarowanym przez autora w opisie projektu lub uzgodnionym z organizatorem.

6) Projekty laureatów Programu Open w formie ostatecznie uzgodnionej z kuratorami zostaną
zaprezentowane we wskazanych przez organizatora galeriach warszawskich, w katalogu festiwalu,
na stronie internetowej festiwalu www.warsawphotodays.com oraz w materiałach promocyjnych
festiwalu.

7) Wyprodukowane prace mogą zostać zaprezentowane w innych galeriach w Polsce i za granicą
jako prezentacje pofestiwalowe, przez okres trzech lat, z zachowaniem zasady każdorazowego uzgod-
nienia z autorem tego faktu.

8) Podpisanie niniejszego Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją jego zapisów i oznacza zgodę
na współpracę z organizatorem na zaproponowanych w Regulaminie zasadach.

9) Każdy z laureatów Programu Open zobowiązany jest do wydrukowania i odręcznego podpisania
niniejszego Regulaminu oraz do odesłania go pocztą na adres organizatora w terminie 2 dni od
otrzymania mailowego zawiadomienia o wynikach. W razie niedotrzymania tego warunku do grona
laureatów na jego miejsce wchodzi kolejna osoba o najwyższej ilości punktów.

10) Projekty zgłoszone niezgodnie z warunkami określonymi niniejszym Regulaminem nie będą
rozpatrywane.

Warsaw Photo Days 2017 współfinansowane jest przez Miasto St. Warszawę i Narodowe Centrum Kultury.


KONTAKT
info@warsawphotodays.com
tel: 600 389 091, 605 053 388

WARSAW PHOTO DAYS
ORGANIZATOR
Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Fotografików
Plac Zamkowy  8, 00-277 Warszawa
www.zpaf.pl