WPD logo

Warsaw Photo Days 2013
Warsaw Photo Days 4-31.10.2013

Wystawy

Sarah Maple Lollipop

W Programie Głównym zaprezentowane zostaną trzy wystawy zbiorowe.>

exhibitions

Sarah Maple Lollypop

Under the Main Programme presented will be three group exhibitions>

Sympozjum

Krzysztof Pijarski - Jerzy Lewczynski-Krzysztof Pijarski. Gra w Archiwum - 2011

Celem będzie zbadanie, opisanie i „pokazanie" wizualnych i praktycznych sposobów formułowania myśli, „pokazanie" pracy wyobraźni i umysłu krytycznego.>

Symposium

Krzysztof Pijarski, film still from Jerzy Lewczynski-Krzysztof Pijarski. Gra w Archiwum - 2011

The main focus will be to investigate, describe, and above all, to "demonstrate" the visual and practical ways of expressing thoughts and "show" how the imagination and the critical mind work. >

OPEN

Tematem są szeroko rozumiane „Zderzenia". Zaprezentowanych zostanie 6 projektów wyłonionych spośród ponad 600 zgłoszeń z całego świata.>

OPEN

The theme is widely understood "CLASH".
Exhibited will be 6 projects selected from more than 600 entries from around the world>

FOTOKASTY

Wybór i przegląd najciekawszych fotokastów ostatnich lat >

PHOTOCASTS

Selection and review of the most interesting photocasts of the recent years>